top of page
  • Tuskegee University

סטודנטים, חשיבה עיצובית וחדשנות חברתית


במסגרת קורס Design Thinking של ד"ר קראמבלי בבית הספר לעסקים באוניברסיטת אלבמה, "שיעורי הבית" של הסטודנטים היו להטמיע את התובנות מהשיעור לאתגרים קהילתיים אמיתיים מחוץ לאקדמיה.

בכתבה מופיעות מספר דוגמאות לאופן שבו הערך המוסף של Design Thinking לחדשנות חברתית, יוזמות ציבוריות וקהילתיות.

אצלנו ב- Whiteboard ניתן למצוא מספר מקרי בוחן לפרויקטים שמאמצים את מתודולוגיית DT לטובת חדשנות חברתית.

99 views0 comments
bottom of page