top of page
  • Gianni Virgili, Universita degli Studi di Firenze

חדשנות במגזר הבריאות - HCD


בריאות ואיכות חיים מושפעות מהרבה פרמטרים. מחקר משמעותי שנערך באקדמיה בפירנציה, מדגים יישום של Design Thinking על אתגרים בעולמות הרפואה והבריאות.

המחקר סוקר ספרות עשירה שבה מצויינים מספר יישומים של תהליכי HCD בהקשר של מערכות בריאות, כגון: התמודדות עם מחלות ומצבים בריאותיים מורכבים, ניהול מערכות בריאות וביטוחים רפואיים, מניעת וטיפול במחלות מדבקות, חינוך למניעת מחלות והתנהגויות מונעות.

בוויטבורד קיים ניסיון עשר ביישום של Design Thinking בתוך מערכות בריאות כמו בתי חולים, קופות חולים וטיפות חלב.

אחת הלמידות המשמעותיות שלנו מפרויקטים שבוצעו באיזורים האלה, היא שאנשים לא מתנהגים כמו שהם מצופים להתנהג. ההבנה הזו מחייבת את מערכת הבריאות להיכנס לנעלי המטופלים, משפחותיהם ונציגי השירות בתחנות השונות, ולשרטט את מפת הלקוח החדשה שמתייחסת להתנהגויות בפועל, כפי שעלו ממחקר אתנוגרפי שבוצע.

Read the Full article

59 views0 comments
bottom of page