• Gianni Virgili, Universita degli Studi di Firenze

חדשנות במגזר הבריאות - HCD


בריאות ואיכות חיים מושפעות מהרבה פרמטרים. מחקר משמעותי שנערך באקדמיה בפירנציה, מדגים יישום של Design Thinking על אתגרים בעולמות הרפואה והבריאות.

המחקר סוקר ספרות עשירה שבה מצויינים מספר יישומים של תהליכי HCD בהקשר של מערכות בריאות, כגון: התמודדות עם מחלות ומצבים בריאותיים מורכבים, ניהול מערכות בריאות וביטוחים רפואיים, מניעת וטיפול במחלות מדבקות, חינוך למניעת מחלות והתנהגויות מונעות.

בוויטבורד קיים ניסיון עשר ביישום של Design Thinking בתוך מערכות בריאות כמו בתי חולים, קופות חולים וטיפות חלב.

אחת הלמידות המשמעותיות שלנו מפרויקטים שבוצעו באיזורים האלה, היא שאנשים לא מתנהגים כמו שהם מצופים להתנהג. ההבנה הזו מחייבת את מערכת הבריאות להיכנס לנעלי המטופלים, משפחותיהם ונציגי השירות בתחנות השונות, ולשרטט את מפת הלקוח החדשה שמתייחסת להתנהגויות בפועל, כפי שעלו ממחקר אתנוגרפי שבוצע.

#DesignThinking #Healthinnovation #מערכותבריאות

Recent Posts

See All

על האי הדיגיטלי: איך מצליחים לנהל מרחוק ולהתמודד עם הפערים בתפקוד הצוות?

"מצאתי את עצמי עובד יותר מאשר קודם. אף שאני רגיל לעבוד בכלים דיגיטליים, ואפילו מרחוק, רבים מן מהלקוחות שלנו, ואפילו מן האנשים במשרד, בני דור ה'בייבי בומרס', אינם יודעים איך להתמודד עם כלים דיגיטליים

© 2020 by Whiteboard

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon